2018-02-18     Konstancji, Krystiana, Sylwany     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    

                                             

Mikroprojekt  „Polsko – ukraińska integracja poprzez naukę, tradycję i kulturę”został opracowany z myślą o potrzebach mieszkańców obszaru pogranicza. Projektodawcy, zarówno ze strony polskiej jak i ukraińskiej, postawili sobie za cel opracowanie takiego przedsięwzięcia , które wpłynie na ożywienie kontaktów  między społecznością lokalną na polsko – ukraińskim obszarze transgranicznym.

Realizacja projektu związana jest z problemem szeroko pojętej “wzajemnej nieznajomości  sąsiadów”. Wynika to z ograniczenia (w przeszłości) wzajemnych kontaktów. Od ubiegłego roku, jednak nastąpiło ożywienie w tej materii, do czego przyczyniła się w pewnym stopniu możliwość aplikowania o środki unijne na pokrycie kosztów związanych z realizacją wspólnych projektów i mikroprojektów.

W dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej jej rejon wschodni ma obowiązek dobrej współpracy z krajami ościennymi. Szczególnie ważnym aspektem współpracy Gminy Oleszyce z Miastem Lwów jest wzajemna promocja i działania na płaszczyznach: kulturalnej, turystycznej , edukacyjnej i sportowej, oraz gospodarczej.

Wynikiem realizacji projektu będzie wzrost liczby  cyklicznych spotkań oraz imprez o charakterze kulturalno – oświatowym.

Ważna jest, zatem, kwestia rozpowszechniania informacji  o naszym partnerskim projekcie oraz troska o to, aby wizyta na wschodnich krańcach Polski i uczestnictwo w poniżej przedstawionych działaniach pozostawiały niezapomniane, jak najbardziej pozytywne wrażenia. W rezultacie, Oleszyce oraz Lwów  spodziewają się większego napływu  turystów i inwestorów, co w dalszej kolejności doprowadzi do podniesienia potencjału działalności  kulturalnej.

Projekt , ze względu na swój rodzaj i zakres ma niepowtarzalną szansę przyczynić się do stworzenia stałych struktur współpracy transgranicznej z partnerami zza wschodniej granicy. W związku z tym, iż Gmina Oleszyce rozpoczęła współpracę z miastem Lwów (od podpisania umowy partnerskiej) , kontynuacja realizacji wspólnych celów będzie przynosiła  lepsze efekty , gdy kontakt  - w tym szczególnie udział w różnorakich imprezach – z partnerskim miastem będzie zjawiskiem powszechnym. Dlatego niezbędna jest realizacja  projektu, aby przy różnych okazjach znosić bariery w kontaktach społeczności przygranicznych i omawiać kwestie:
- rodzaju i zakresu działań mających wpływ na zacieśnienie współpracy i rozwój obszaru pogranicza,
- organizacji imprez kulturalnych i sportowych,
- doświadczeń partnerów w zakresie realizacji projektów unijnych (omówienie projektu informatyzacji gminy),
- możliwości realizacji wspólnych projektów w przyszłości ( także z zakresu ochrony środowiska),
- promocji terenu przygranicznego zarówno od strony ukraińskiej, jak i polskiej (wspólne omówienie materiałów, które wykorzystane będą przy tworzeniu folderu i płycie DVD promującej  wschodni obszar transgraniczny,
- wymiany młodzieży i artystów, itp.

Te wszystkie aspekty są niezwykle ważne dla mieszkańców terenów po obydwu stronach granicy, gdyż miasta te w przyszłości zintensyfikują swoją współpracę oraz będą się wspólnie promować.

Projekt pn „Polsko – ukraińska integracja poprzez naukę, tradycję i kulturę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / TACIS CBC

  
 

Odsyłacze do oficjalnych stron EU, MRR, WST

http://www.europa.eu

http://www.interreg.gov.pl/

http://www.karpacki.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.wwpwp.gov.pl/


 

      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.