2018-01-23     Fernandy, Jana, Rajmundy     "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego człowieka" - Lew Tołstoj    
Strona główna / Wiadomości

PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowany jest przez Fundację Challenge Europe, ul. Marszałkowska 73/49, 25-549 Kielce w partnerstwie z HDA CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FNANSOWEGO 1 BIZNESU HUBERT w ramach Działania 8. I . Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub społecznym projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lala 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podwyższenie do IX 2018 r. aktywności społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia 72 osoby (44 kobiety, 28 mężczyzn) mieszkańców woj. podkarpackiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowanie trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

Grupę docelową stanowią osoby, spełniające łącznie poniższe warunki:

 • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności;
 • posiadają status osoby z niepełnosprawnością;
 • są osobami niepracującymi;
 • są w wieku aktywności zawodowej;
 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Główne rezultaty to wzrost liczby osób aktywnych społecznie i zatrudnionych co osiągnięte zostanie dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji życiowych, społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze społeczeństwem poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej, a także wzrostu ogólnej motywacji i aktywności Uczestników projektu.

Zakres i organizacja wsparcia:

a) Określenie ścieżki wsparcia uczestników projektu wraz z opracowaniem indywidualnej strategii integracji społeczno — zawodowej (ISISZ), w ramach, którego przewidziane zostały:

 • Pogłębiona diagnoza sytuacji społecznej i osobistej Uczestnika Projektu indywidualne sesje z psychologiem (4h/os.)
 • Pogłębiona diagnoza sytuacji zawodowej Uczestnika Projektu - indywidualne sesje z doradcą zawodowym (4h/os.)

b) Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, w ramach, której przewidziane zostały:

 • TRENING INTEGRACYJNY Z ELEMENTAMI TEAM BUILDNGU (12h/gr.)
 • WARSZTATY MOTYWA(k)CJA (14h/gr.)
 • TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (24h/gr.)
 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (śr. 5h/os.)
 • WARSZTATY AUTOPREZENTACJI (14h/gr.)
 • TRENINGEKONOMICZNY (12h/gr.)
 • WARSZTATY PROMUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA (14h./gr.)
 • TRENING RELACJI RODZINNYCH (14h/gr.)
 • SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE (śr.2h/os)
 • WARSZTATY SAMODZIELNOŚCI (14h/gr.)

c) Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym —w ramach, którego przewidziane zostały

 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE (śr.5h/os.)
 • WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (24h/gr.)
 • POŚREDNICTWO PRACY (śr. 6h/os.)

d) Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym — szkolenia i staże, w ramach których przewidziane zostały:

 • SZKOLENIA ZAWODOWE (śr. 8011 x 72 os.) szkolenia kończą się egzaminem zawodowym i wydaniem certyfikatu
 • STAŻE ZAWODOWE (72 os.; 5 m-cy) wynagrodzenie stażowe 1750 zł brutto.

Utworzony:2017-11-14 09:29:07
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.