2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna / Wiadomości

Sesja Rady Miejskiej - maj 2017

Oleszyce, dnia 19. 05. 2017 r.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y   M I E J S K I E J

       w  O l e s z y c a c h

ORR.0004. 14. 2017

Pan/i/...................................................

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.)  z w o ł u j ę  w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach - SESJĘ RADY MIEJSKIEJ.

              Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Interpelacje  i oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.

5. Funkcjonowanie szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy Oleszyce, w tym informacja z analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 r.

6. Podsumowanie przebiegu utrzymania zimowego dróg,  ulic, chodników na terenie miasta i gminy Oleszyce.

7. Podjęcie uchwał:

      1) w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach – projekt nr 217/2017,

      2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. – projekt nr 218/2017.

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i oświadczenia Radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Wiesław Osuch

Podstawa prawna do zwolnienia na czas obrad

sesji od pracy zawodowej:art.25 ust.3 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 644 z późn. zm.)

 

Utworzony:2017-05-19 11:23:48
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.