2018-02-18     Konstancji, Krystiana, Sylwany     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    
Strona główna / Wiadomości

Sesja Rady Miejskiej - luty 2017

Oleszyce, dnia 17. 02. 2017 r.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y   M I E J S K I E J

       w  O l e s z y c a c h

Pan/i/................................

ORR.0004. . 2017 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t.  Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm. )  z w o ł u j ę  w dniu 24 lutego 2017 r. ( piątek) o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  w Oleszycach - SESJĘ RADY MIEJSKIEJ.

              Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Interpelacje  i oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.

5. Informacja o funkcjonowaniu Spółki z o.o. pn. „ Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach” za 2016 r.

6. Informacja o funkcjonowaniu  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach w 2016 r.

7. Podjęcie  uchwał:

      1)  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – projekt nr 193/2017,

      2) w sprawie określenia kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce – projekt nr 194/2017,

      3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. – projekt nr 195/2017

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i oświadczenia Radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Wiesław Osuch

 

Podstawa prawna do zwolnienia na czas obrad

sesji od pracy zawodowej:art.25 ust.3 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 644 z późn. zm.)

 

 

Utworzony:2017-02-17 13:09:02
Autor:      Dane Urzędu
      Władze Gminy
      Referaty Urzędu
      Herb i Sztandar
      Rada Miejska
      Komisje Stałe Rady
      Sołectwa Gminy
      Dokumenty do pobrania
      Podatki i opłaty lokalne
      Petycje
Oleszyce
  © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o.